Nabídka služeb

Našim partnerům a investorům firma nabízí vypracování studií jako podklad pro investiční záměry i pro následné zpracování projektové dokumentace konkrétních akcí.

Zaměřujeme se na studie:

Dále je firma schopna zpracovat krajinný plán pro vybrané katastry obcí a zpracovat podklady pro plán společných zařízení komplexních pozemkových úprav

Našim partnerům a investorům rovněž nabízíme zpracování projektové dokumentace pro stavební povolení na stavby:

Nabízíme rovněž vypracování studií proveditelnosti plánovaných vodohospodářských staveb a staveb krajinného inženýrství.